Pages

Monday, March 20, 2017

Uurimislabor "Kunstirööv"


Antsla  Gümnaasiumi 9.-12. klasside õpilastel oli suurepärane võimalus osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt korraldatud eksperimentaalsel kursusel UURIMISLABOR.
Käesolev projekt loob katsetamishuvilistele õpilastele võimaluse läbi viia integreeritud eksperimente bioloogiast, keemiast ja füüsikast. Laborites juhendasid  õpilasi Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud.
Gümnaasiumi  UURIMISLABORI teemaks oli „Kunstirööv“. Õpilased asusid uurima kuritegu, mille käigus oli röövitud unikaalne maal "Must romb  valgel taustal".  Õpilased kehastusid uurijateks , kelle  ülesandeks oli aidata inspektoril süüdlane kindlaks teha. Enne laborisse minekut riietuti stiilset vastavalt olukorrale valgetesse kitlitesse. Asitõendite ekspertiisi läbiviimiseks kasutati erinevaid meetodeid.
Maal rööviti mereääres olevast muuseumist. Röövlid olid professionaalid, sellele viitasid maha  jäänud asitõendid ning tegutsemisviis. Maal leiti muuseumi lähedal oleval saarelt, kuid majaomanik ei tunnistanud oma süüd. Kahtlus langes  muuseumi kõrval asuva väikelaevade kai juures kohti rentivatele  laevaomanikele.
Kai juures tehti kõikide laevade juures läbiotsimine. Operatsiooni tulemusena   leiti kolmelt  laevalt vett ja soodsa kokkusattumusena  kolmest laevast tumeda värvainega määrdunud  pabereid.
Komisaril Holmil jäi sõelale kolm kahtlusalust, kelle laevadelt olevaid materjale ja proove hakkasid  Antsla Gümnaasiumi uurijad uurima.

Esimeses  osas mikroskoobiga tuvastati veeproovides leidunud vetikaliigid. Selleks noored uurijad uurisid rühmatööna kahtlustealustelt võetud veeproove ning võrdlesid leitud vetikaid määrajate abil.
Kuriteopaigast leitud värvide koostist  ja päritolu tuvastati planaarkromatograafia abil.  Selleks värviproovid lahustati etanooli abil ning kanti need silikageel plaadile. Keeduklaasis oleva elundi sisse pandi plaat koos uuritavate proovidega. Uurijad said jälgida, kuidas tänu kapillaarsusele liiguvad  ained üles poole plaadil, UV-lambi abil vaadeldi tekkinud tulemusi. Tehti vastavad mõõtmised ning saadi esialgsed tulemused värvide koostise kohta.
Järgmise etapina valmistasid noored spetsialistid Pasteuri pipetist areomeetri, millega asuti mõõtma kahtlusaluste veeproovide tihedusi. Areomeetri ehitamisel tuletati meelde füüsikast keha ujumise tingimusi. Pipet täideti metallkuulikestega seni, kuni mõõteriist jäi ilusti ujuma. Selleks pidi areomeetri pool mõjuv raskusjõud saama võrdseks vedeliku poolt  mõjuva üleslükkejõuga. Pipeti välisseinale tehti millimeeter paberist skaala.  Edasi valmistati uuritavate proovide soola lahused. Taas tuli meelde tuletada, kuidas arvutada soola kogust, mis tuleb lisada lahusele, et saada kindla protsendilise sisaldusega  soolalahus.. Järgnes lahuste valmistamine, kus õpilased said proovile panna ainete kaalumise oskust. Tehti vastavad arvutused, mille käigus saadi kätte lahuste täpne soolasisaldus. Omavalmistatud areomeetriga mõõdeti valminud soolalahuste tihedused. Andmete põhjal koostati Google drive keskkonnas Exceli abil kalibreerimisgraafik. Graafiku abil saime koostada võrrandi, kus nägime, kuidas areomeetri näit sõltus lahuse soolasisalduse protsendist. Saadud graafiku saime kindlaks teha, millise soolasisaldusega oli vesi, mis oli pärit kahtlusalauste laevadelt. Tulemusi võrreldi kahtlustavate ütlustega. Tehti vastad järeldused ning selgitati välja tõeline röövel.

Päev oli täis põnevust ja elamusi. Töötempo oi hästi kordineeritud korraldajatel. Kogu päeva jooksul saime läbi praktilise tegevuse rakendada oma teadmisi matemaatikast, keemiat, füüsikast ja bioloogiast. Matemaatika poole oli tarvis rakendada oskusi graafikute lugemise kohta ning rakendada loogilist mõtlemist arvutustes. Keemia osas rakendasime teadmisi lahustest. Füüsika osas tulid kasuks teadmised tihedusest ning oskus käsitleda erinevaid mõõteriistu. Bioloogia osas tulid kasuks teadmised vetikate kohta ja vee päritolu osas. Kunstiõpetuse osas kasutasime teadmisi värvide maailmast. Kalibreerimisgraafiku osas tulid kasuks oskused, mida olid õpilased omandanud  arvutiõpetuses põhikooli ajal. Eduka uurimise tulemuse tagas loogiline mõtlemine, oskus lugeda, oskus kuulata ning vajadusel küsida abi juhendajatelt.


Monday, March 13, 2017

Kaheksandikud ERM-s

10. märtsil külastasid  kaheksandikud Eesti Rahva Muuseumi. Rohkem aega pühendaaime näitusele "Uurali kaja", mis pälvis sel aasta ka 
Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel "Uurali kaja" saime vastused põnevatele küsimustele soome-ugri rahvaste kultuuriliste ja mõtteilma seostest, aga ka keelte ja geenide kohta. Samuti andis väljapanek põgusa ülevaate soomeugrilaste tänapäevasest olukorrast.
Näitus on pühendatud soome-ugri omariikluseta põlisrahvastele, kes asustavad hiiglaslikku maa-ala Euraasia põhjaservas Skandinaaviast ja Läänemerest Taimõri poolsaare ja Jenissei jõeni Siberis. Soomeugrilaste asuala ulatub lõunas paiguti Doonau ja Volga keskjooksuni. Näituse keskne idee põhineb naiste ja meeste igapäevaste tegemiste ja maailmamõistmise erinevuste mängul. Näitusel kujutatakse soome-ugri naiste ja meeste eluilma seoseid argitegemistes, elukäiguga seotud rituaalides ja rahvakunstis.
"Uurali kaja" keskendub soome-ugri rahvaste traditsioonilise elukeskkonna, tarbeesemete ja erilise maailmataju tõlgendamisele läbi naise ja mehe vastandlike ja samas ka harmooniliste vaatepunktide. Väljapanekul saab tutvuda umbes kümnendikuga soome-ugri esemekogust, süüvida selgitustesse, uurida erinevaid kaarte, mängida mänge, nautida soome-ugri rahvaste lugudel põhinevaid animatsioone ja vaadata videolõike nende rahvaste tänapäevasest elust. Nii suurt soome-ugri näitust pole Eesti Rahva Muuseumis kunagi varem korraldatud. Ekspositsiooni keskendumispunktideks on ühelt poolt soomeugrilaste elupaigad koos ümbritsevaga (komi tare, udmurdi ait, karjala saun, saami koda, handi metsalaager) ja teisalt mitmesugused rituaalid (täisealiseks saamine, pulmad, esivanemate mälestamine).
Lisaks saab näha soome-ugri rõivaid, tarbeesemeid ja tööriistu. Hindamatum osa soome-ugri esemetest on kogutud ERM-i saja aasta eest, mõned eksponaadid pärinevad aga lausa 19. sajandi algusest. Soome-ugri kultuuri arhailisuse hõng on näitusel põimitud üllatava disainikeele, ruumikujunduse futuristliku ja samas kultuuritundliku lahenduse ning kirgliku esteetikaga.