Pages

Tuesday, October 7, 2014

TOREKAD ja õppekäigud,rahvusvaheline loomakaitsepäev

TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
 • kujundada eneseväljendusoskust,
 • arendada ja austada iseend,
 • toetada eluterveid väärtusi,
 • olla parem sõber ja klassikaaslane.

TOREkana saad:

 • uusi sõpru Eestist ja mujalt,
 • võimalusi reisida, osaleda laagrites ja koolitustel,
 • tuge ja julgustust oma ideedele/plaanidele.


Täiskasvanud ja TORE-vilistlased:

 • tegevuste algatamine, kordineerimine, osalemine,
 • töö vabatahtlikuna,
 • pakkuda tuge ja toetust noortele,
 • tegevus juhatuse liikmena.


TORE-tegevus perele ja lapsevanemale:

 • võimalus toetada ja mõjutada oma lapse arengut positiivses suunas,
 • osalemine vabatahtlikuna juhatuses, üritustel ja laagrites,
 • õppida koos lapsega igapäevaseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi.

TORE VISIOON ON OLLA:

 • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
 • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
 • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.TORE MISSIOON: 

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:

 • tugiõpilaste endi toimetulek;
 • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Noorteorganisatsiooni TORE liikmed tegutsevad koolikeskkonnas ja nendeks on nii õpilased kui ka täiskasvanud (õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, huvijuhid, raamatukogu töötajad jne). TORE tegevus koolis on järjepidev juhendaja ja õpilaste koostöö, mis keskendub suhtlusoskuste õpetamisele, õpilaste isiksuslikule enesearengule ja heale toimetulekule erinevates koolisituatsioonides.


  


Rahvusvaheline loomakaitsepäev

Täname aktiivseid annetajaid. Kui on veel kellelgi midagi meiega kaasa anda, siis olete endiselt oodatud.

T.O.R.E. tugiõpilased


Õppekäigud


6. oktoobril külastasid  7. klassid Tartu AHHA keskust. Õpilased tutvusid silma ehitusega omapäraga.


6. klasside õppetund Teaduskeskuses Ahhaa
Käisime anatoomiat õppimas ja külastasime Tartu Toomkirikut.
 10. oktoobril külastasid 9. klasside õpilased Tartu Vanglat. Õppekäigu raames tutvustati õpilastele Eesti vanglasüsteemi ning Tartu osa selles. Anti lühike ülevaade kinnipeetavate eluolust, omavahelistest suhetest, suhtlemisest välismaailmaga kui ka võimalikest privileegidest (haridus, töö). 

No comments:

Post a Comment